Vasa Vinds anläggningar Åskälen och Munkflohögen levererar stödtjänster för nätet

Sedan januari i år har Vasa Vinds anläggningar Åskälen och Munkflohögen i Jämtland varit kvalificerade att leverera stödtjänsten `FCR-D ned´ till SVK för att stötta kraftsystemet i händelse av för hög frekvens. Under mars har leveransen påbörjats inom den pilot som SVK nu genomför.

FCR-D ned, som står för ”downward Frequency Containment Reserve Disturbance”, är en tjänst som aktiveras om frekvensen i nätet överstiger 50,1 Hz. Inom loppet av några sekunder ska produktionen i en ansluten anläggning tillfälligt minskas för att på så sätt stabilisera frekvensen. Överfrekvens i elnätet uppstår då efterfrågan på el är mindre än utbudet. Det kan antingen uppstå då produktionen plötsligt ökar eller då en större förbrukningsanläggning eller exportkabel faller ifrån.

-Den ökande andelen förnybar energi i systemet kommer sannolikt öka behoven av stödtjänster. Vi är glada att vara tidigt ute med att leverera stabilitet till kraftsystemet och samtidigt bidra till utformningen av tjänsten från resurser med variabel produktion, säger Henrik Svahn, driftchef på Vasa Vind.
Arbetet med kvalificering för deltagande i piloten har pågått under hösten och vintern och varit ett samarbete mellan Vasa Vind, vindkraftsleverantören Vestas och respektive balansansvarigt bolag Modity och Statkraft för Åskälen och Munkflohögen.

-Det har varit ett gott samarbete där varje part bidragit med sin expertis. Det har inte bara varit tekniska utmaningar utan vi har exempelvis även varit tvungna att etablera nya rutiner för kommunikation och prognostisering av väder. Det har varit en hel del arbete men det är inspirerande att vara bland de första som levererar FCR-D ned med hjälp av vindkraft, säger Henrik Svahn.