Om vindkraft

Elen från vindkraft är ren och förnybar. Den är dessutom lönsam och konkurrenskraftig. Just därför har vindkraften blivit en självklar del av framtidens hållbara energisystem och var 2012 den snabbast växande energikällan i världen. Av de förnybara energikällorna är det vindkraften som på både kort och lång sikt har störst möjlighet att bidra till omställningen av energisystemet från fossilt till förnybart - en viktig utmaning för att bekämpa klimatförändringarna. 

Sverige har exceptionellt goda förutsättningar för vindkraft. Här finns gott om goda vindlägen, reglerkapacitet från vattenkraften, stora områden som är glesbefolkade och - inte minst - ett brett förankrat, positivt politiskt och opinionsmässigt stöd för att öka andelen vindkraft i energisystemet. 

Vindkraften har haft en kraftig tillväxt i Sverige de senaste åren, men flera andra europeiska länder har kommit betydligt längre. 2009 hade svensk vindkraft en årsproduktion på 2,5 TWh. Idag, fyra år senare, är årsproduktionen 10 TWh. Det motsvarar cirka 7 procent av Sveriges elanvändning.

Länkar

För dig sig som vill läsa mer om vindkraft rekommenderar vi följande organisationer:

Svensk Vindenergi
Branschorganisation som bevakar intressen för aktörerna på den svenska vindkraftsmarknaden.
www.vindkraftsbranschen.se

Energimyndigheten
Här kan du läsa om Sveriges elförsörjning, elcertifikat och elpriser.
www.energimyndigheten.se/vindkraft

Svenska Kraftnät
Myndighet som ansvarar för Sveriges kraftbalans och tranmissionssystem.
www.svk.se

Naturvårdsverket
Här finns information om Sveriges miljömål och utredningar om vindkraftens påverkan på natur, miljö och människa.
www.naturvardsverket.se

Boverket
Myndigheten ansvarar för planeringsstöd till kommuner avseende vindkraft.
www.boverket.se
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.