Hållbarhet

Vårt hållbarhetsansvar

Vasa Vind är en kraftproducent och elnätsägare baserad i Sverige som möjliggör förnybar energiproduktion. Genom kärnverksamheten bidrar Vasa Vind till en hållbar ekonomi med lägre utsläpp av växthusgaser. Hållbarhetsperspektivet beaktas inom hela verksamheten, med syfte att skapa största möjliga nytta för samhället i stort och för bolagets intressenter.

I varje utvecklings- och tillståndsprocess jobbar vi för att minimera miljöpåverkan från vindkraftparken. Området inventeras och vindkraftparkens utformning justeras så att miljöpåverkan kan minska både inför och under byggnation samt under drift.

Vi utvecklar projekten med stark lokal förankring och har som ambition att bygga långsiktiga relationer med lokala företag, kommuner och andra intressenter. Vasa Vind har till exempel under byggnationen av vindkraftparkerna Munkflohögen, Åskälen och Raftsjöhöjden varit mycket engagerade lokalt, genom lokala entreprenörer och närvaro i bygden.

 

Miljö- och hållbarhetspolicy

Hållbarhetsperspektivet beaktas inom hela Vasa Vinds verksamhet med syfte att skapa största möjliga nytta för samhället i stort och för bolagets intressenter. Det innebär bland annat att vi i våra planerade och befintliga anläggningar strävar efter en hög elproduktion för att effektivt nyttja den mark som tas i anspråk och med hänsyn till omgivning som påverkas. 

Vid upphandling och uppförande av nya anläggningar görs val av material och metoder med hänsyn till miljön och sociala aspekter. Valen görs på ett sådant sätt att negativ påverkan i möjligaste mån minimeras ur ett livscykelperspektiv. Detta påverkar bland annat val av transporter och leverantörer.  

När resor görs i tjänsten väljs om möjligt resor med inga eller låga utsläpp. För de fall det inte går är det önskvärt att utsläppen av växthusgaser hålls så låga som möjligt genom att till exempel välja direktflyg och maximera nyttan med resan. 

Genom att identifiera och hantera miljö- och hållbarhetsrelaterade möjligheter och risker samt fastställa miljö- och hållbarhetsmål strävar Vasa Vind efter att ständigt förbättra vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Grunden för hållbarhetsarbetet är följande åtaganden: 

Åtaganden för miljömässig hållbarhet

 • Vi tar hänsyn till biologisk mångfald och naturvärden i våra projektområden 
 • Vi förebygger föroreningar inom våra anläggningar 
 • Vi beaktar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid inköp av varor och tjänster  
 • Vi följer tillämpliga miljölagar och krav 

Åtaganden för social hållbarhet

 • Vi främjar lokal utveckling i anslutning till våra projekt och anläggningar 
 • Vi är en attraktiv, inkluderande och ansvarsfull arbetsgivare 
 • Vi behandlar våra intressenter ansvarsfullt och med respekt  
 • Vi beaktar sociala aspekter vid inköp av varor och tjänster  

Åtaganden för ekonomisk hållbarhet

 • Vi främjar ny teknik och nya partnerskap i syfte att utveckla ett hållbart energisystem
 • Vi strävar efter mesta möjliga elproduktion från våra anläggningar
 • Vi behandlar våra affärspartners med respekt för att på så vis bygga långsiktiga affärsrelationer som ger ömsesidig nytta
 • Vi har robusta system och processer för att hantera vår affärsverksamhet

Hållbarhetsramverk

Vasa Vind har aktivt deltagit i GRESB Infrastrukturutvärdering (GRESB Infrastructure Assessment) sedan 2016. GRESB är det globalt ledande rapporteringsramverket för ESG-utvärdering. Förkortningen ESG står för Environmental, Social and Governance, vilket
omfattar kriterier gällande miljömässigt ansvar, socialt ansvar, mänskliga
rättigheter och bolagsstyrning. 2022 uppnådde Vasa Vind fem av fem möjliga stjärnor i utvärderingen.

Utöver detta stödjer och arbetar vi också med FNs 17 globala hållbarhetsmål och tillämpar dem i vår verksamhet. Mål nummer 7 ”Hållbar energi för alla” innebär bland annat att vi till år 2030 väsentligen ska öka andelen förnybar energi i den globala energimixen, vilket är grunden till vår verksamhet.