Arbetsmiljö

Hälsa och säkerhet

Vasa Vind utvecklar, bygger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige. Utöver de aktiviteter som utförs direkt av Vasa Vinds medarbetare består en betydande del av verksamheten av att upphandla, styra och upphandla de leverantörer som utför en stor del av arbetet inom dessa områden.

Då vindkraftverksamhet till sin natur medför ett antal potentiellt mycket allvarliga faror och risker är en säker arbetsmiljö för anställda, leverantörer och övriga intressenter Vasa Vinds absolut viktigaste prioritet. Vi arbetar därför kontinuerligt med att utveckla vårt arbetsmiljöarbete.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs med stöd av ledningssystemet för arbetsmiljö som bygger på standarden ISO 45001 inom vilken Vasa Vind innehar certifiering. 

Arbetsmiljöpolicy

På Vasa Vind arbetar vi med att kontinuerligt utveckla vårt arbetsmiljöarbete och ledningssystem mot målet att inte ha några olyckor, skador eller fall av arbetsrelaterad ohälsa. Ett centralt verktyg i detta arbete är att sätta konkreta och uppföljningsbara arbetsmiljömål där ett bärande tema är att varje dag sträva efter att bli bättre.

VI uppfyller våra mål och fattar våra beslut enligt följande vägledande principer:

Vi sätter säkerheten först

  • Vår högsta prioritet är att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden
  • Vi arbetar systematiskt för att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker
  • Vi uppfyller tillämpliga legala krav och andra krav, men strävar betydligt högre

Vi agerar med mod och integritet

  • Vi anser att det är varje medarbetares rättighet och skyldighet att säga till och stoppa arbete som inte är säkert
  • Vi är uppmärksamma och kommunicerar kring tecken på arbetsrelaterad ohälsa avseende oss själva, bland medarbetare och övriga intressenter
  • Vi tar ansvar för hur vårt eget beteende påverkar vår egen och andras arbetsmiljö

Vi arbetar tillsammans

  • Vårt arbetsmiljöarbete sker i nära samråd och medverkan med såväl medarbetare som övriga intressenter
  • Vi ser styrkan i laget och arbetar för ökad mångfald och med absolut nolltolerans för att former av diskriminering och trakasserier
  • Alla medarbetare uppmuntras aktivt att kontakta ledningen avseende identifierade brister eller förbättringsmöjligheter gällande Vasa Vinds arbetsmiljöarbete