Vår integritetspolicy

Vasa Vind AB är en del av Vasa Vind-koncernen. Vasa Vind Group Holdings AB och alla våra dotterbolag inom koncernen arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter inom Vasa Vind Group Holdings AB och våra dotterbolag sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) [1] från 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det Vasa Vind-bolag som anges som ansvarig för den tjänst du visat intresse för/har avtal med, eller hanteras inom. I de fall bolag inom koncernen har tagit fram specifika policys har dessa företräde framför denna generella integritetspolicy.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

När du samarbetar med oss, använder våra tjänster, eller besöker vår hemsida, kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Vi sparar också information som du uppger i kontakt med oss.

Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, adress.

Tekniska uppgifter: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och operativsystem.

Extra skyddsvärda uppgifter såsom personnummer och kontonummer hanteras endast i de fall det är absolut nödvändigt och detta sker då med vidtagande av särskilda organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Om cookies på våra webbplatser

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Vi använder cookies för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på våra webbplatser och för att ge oss möjlighet att förbättra dem. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik.

Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av Vasa Vind.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet “Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet.

Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på våra webbplatser. Om du fortsätter att använda våra webbplatser utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du samtycker till att ta emot våra cookies.

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Vasa Vind Group Holdings AB och våra dotterbolag behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera produkter och tjänster enligt avtal.
  • För att vi ska kunna kommunicera och upprätthålla en relation med dig före, under och efter avtal eller samarbetsförhållanden.
  • För marknadsföringsändamål, såsom att informera om våra tjänster och om utvecklingen i stort inom förnybar energi.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter

Vasa Vind Group Holdings AB och våra dotterbolag behandlar de uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja det vi enligt avtal är förpliktigade. Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet eller rättsliga förpliktelser vilket innebär att efter avslutade avtal sparar vi nödvändiga data utifrån rättsliga skyldigheter såsom bokföringslagen (1999:1078) och preskriptionstider. I de fall avtal krävt behandling av extra skyddsvärda uppgifter, såsom personnummer eller kontonummer, kommer dessa att gallras senast 30 dagar efter laglig grund upphört.

Utifrån berättigat intresse sparar vi personuppgifter med syfte att ingå nya liknande samarbeten efter avslutat avtal och för marknadsföringsändamål. Gallring sker årligen för att hålla våra kontaktuppgifter relevanta och gallras när behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

I vissa situationer behöver vi ditt samtycke för att behandla dina uppgifter. I dessa fall får du samtycka till den specifika behandlingen. Uppgifter som behandlas med stöd av samtycke hanteras tills du återkallar ditt samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden som utför uppgifter för Vasa Vind-bolagens räkning. Dessa personuppgiftsbiträden kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för, och enligt Vasa Vinds instruktioner.

Utlämnande sker enligt rättsliga förpliktelser och praxis till t.ex. myndigheter, revisorer och advokater. 

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, förutom i enlighet med denna policy och GDPR.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan. Under vissa omständigheter kan denna tid utökas till två månader och då kommer du att meddelas detta inom en månad. Du kan även, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du har också rätt att återkalla samtycke och spärra dina uppgifter mot direktmarknadsföring.

Välkommen att kontakta oss när som helst om du vill veta mer om vårt arbete kring din integritet, eller om du vill ändra, ta bort eller få information om dina uppgifter.

Vasa Vind Group Holdings AB
Garvis Carlsson Gata 5, 11 tr
169 41 Solna
ekonomi(at)vasavind.se
+46 8 545 184 80

Denna integritetspolicy gäller fr o m 2018-05-25 och uppdaterades senast den 2024-01-12.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.