Vårt hållbarhetsansvar
Vasa Vind utvecklar, bygger och förvaltar förnybar energiproduktion. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid och bidrar till att minska koldioxidutsläpp jämfört fossila energikällor. Vårt bidrag omfattar hittills utveckling och byggnation av 350 MW vindkraft. Under 2020 bidrog vindkraftparkerna i drift med minskningar av koldioxidutsläpp motsvarande 948 000 ton. I varje utvecklings- och tillståndsprocess jobbar vi för att minimera miljöpåverkan från vindkraftparken. Området inventeras och vindkraftparkens utformning justeras så att miljöpåverkan kan minska både inför och under byggnation samt under drift. 

Vasa Vind utvecklar sina projekt med stark lokal förankring och har som ambition att bygga långsiktiga relationer med lokala företag, kommuner och andra intressenter. Vasa Vind har t.ex. under byggnationen av vindkraftparkerna Munkflohögen, Åskälen och Raftsjöhöjden varit mycket engagerade lokalt, genom lokala entreprenörer och närvaro i bygden.   

Hälsa och säkerhet är viktigt för Vasa Vind i alla delar av verksamheten, för både anställda, entreprenörer och allmänhet. Samtliga besökande i vindkraftparkerna ska genomgå en introduktion för att säkerställa att alla har den kunskap som behövs för att vistas inom vindkraftparkerna. 
 

Säkerhet och hälsa

En säker och sund arbetsmiljö för anställda, leverantörer och alla andra som berörs av vår verksamhet är av absolut största vikt för Vasa Vind. Vi arbetar därför kontinuerligt med att utveckla vårt arbetsmiljöarbete. Vasa Vinds ledningssystem och rutiner inom arbetsmiljö har kvalitetsgranskats och certifierats enligt arbetsmiljöstandarden ISO 45001.

Hållbarhet

Även om Vasa Vinds verksamhet till sin helhet går ut på att bidra till samhälle och intressenter genom att skapa och driva förnybar elproduktion nöjer vi oss inte med det, utan arbetar med ett helhetsperspektiv där vi hela tiden strävar efter att bli bättre och mer hållbara. I begreppet "hållbara" ingår utöver den klimat- och miljömässiga nyttan verksamheten skapar också ett fokus på socialt ansvarstagande gentemot våra lokala och övriga intressenter samt en ekonomisk långsiktighet och professionell bolagsstyrning. I syfte att ständigt hålla dessa områden i fokus och kontinuerligt förbättras har vi på Vasa Vind tillsammans med våra ägare fastställt hållbarhetsmål som kontinuerligt mäts och följs upp.

 

Mål

Vasa Vinds strategi för hållbarhet omfattar de viktigaste aspekterna av vår verksamhet och kan sammanfattas i följande hållbarhetsmål:

 • Bygga hållbara och effektiva vindkraftparker
 • Respektera och främja de naturliga ekosystemen i projektens närområden
 • Minimera vår användning av icke-förnybara bränslen i driften av vindkraftparkerna
 • Främja ansvarsfull utveckling av nya vindkraftprojekt
 • Upprätthålla och utveckla de närliggande lokala samhällena vid vindkraftparkerna
 • Uppfylla högsta kraven gällande hälsa och säkerhet
 • Upprätthålla utmärkta anställningsförhållanden
 • Behandla kunder och affärspartners ansvarsfullt
 • Medverka till att utveckla branschen genom nya samarbeten och teknikutveckling
 • Upprätthålla högsta etiska standard med tredje part
 • Implementera robusta system och rutiner för att hantera vår affärsverksamhet

Hållbarhetsramverk

Vasa Vind har aktivt deltagit i GRESB Infrastrukturutvärdering (GRESB Infrastructure Assessment) sedan 2016. GRESB är det globalt ledande rapporteringsramverket för ESG-utvärdering. Förkortningen ESG står för Environmental, Social and Governance, vilket
omfattar kriterier gällande miljömässigt ansvar, socialt ansvar, mänskliga
rättigheter och bolagsstyrning. 2022 uppnådde Vasa Vind fem av fem möjliga stjärnor i utvärderingen. 

Utöver detta stödjer och arbetar vi också med FNs 17 globala hållbarhetsmål och tillämpar dem i vår verksamhet. Mål nummer 7 "Hållbar energi för alla" innebär bland annat att vi till år 2030 väsentligen ska öka andelen förnybar energi i den globala energimixen, vilket är grunden till vår verksamhet.
 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.