Vastuullisuus

Sitoudumme vastuullisuuteen

Vasa Vind on Ruotsissa toimiva sähköntuottaja ja sähköverkon omistaja, joka on keskittynyt uusiutuvan energian tuotantoon. Vasa Vindin ydinliiketoiminta edistää vastuullista taloutta, jossa kasvihuonekaasupäästöt ovat alhaisemmat. Vastuullisuuteen kiinnitetään huomiota kaikessa toiminnassamme, ja tavoitteena on luoda mahdollisimman suurta hyötyä koko yhteiskunnalle ja yhtiön sidosryhmille.

Pyrimme minimoimaan tuulipuiston ympäristövaikutukset kaikissa kehitys- ja lupaprosesseissa. Alue kartoitetaan ja tuulipuisto suunnitellaan siten, että ympäristövaikutukset voidaan minimoida sekä ennen rakentamista että rakentamisen ja käytön aikana.

Kehitämme vahvasti paikallisia hankkeita, minkä vuoksi pyrimme luomaan kestäviä suhteita paikallisiin yrityksiin, kuntiin ja muihin osapuoliin. Esimerkiksi Munkflohögenin, Åskälenin ja Raftsjöhöjdenin tuulivoimapuistojen rakentamisen aikana Vasa Vind on ollut vahvasti läsnä paikkakunnalla paikallisten urakoitsijoiden kautta.

Ympäristö- ja vastuullisuusperiaatteet

Vastuullisuuteen kiinnitetään huomiota kaikessa Vasa Vindin toiminnassa, ja tavoitteena on luoda mahdollisimman suurta hyötyä koko yhteiskunnalle ja yhtiön sidosryhmille. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suunnitelluissa ja käytössä olevissa tuulivoimaloissamme sähköntuotantotaso pyritään pitämään korkealla, jotta käytettyä maata voidaan hyödyntää tehokkaasti ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen.

Uusia voimaloita hankittaessa ja rakennettaessa kiinnitetään materiaalien ja menetelmien valinnassa huomiota ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen. Valinnat tehdään siten, että kielteiset vaikutukset ovat mahdollisimman pienet hankkeen elinkaareen suhteutettuna. Tämä vaikuttaa esimerkiksi kuljetusten ja alihankkijoiden valintaan.

Työmatkat toteutetaan päästöttömiä tai vähäpäästöisiä matkustusvaihtoehtoja käyttäen. Jos tämä ei ole mahdollista, kasvihuonekaasupäästöt pyritään pitämään mahdollisimman pieninä esimerkiksi valitsemalla suorat lennot ja maksimoimalla matkustamisesta saatavat hyödyt.

Vasa Vind pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristö- ja vastuullisuustyötään tunnistamalla ja hallitsemalla ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä sekä asettamalla ympäristö- ja vastuullisuustavoitteita. Vastuullisuustyö perustuu seuraaviin sitoumuksiin:

Ympäristövastuusitoumukset

 • Otamme hankealueillamme huomioon luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvot.
 • Ehkäisemme saasteiden syntymistä voimaloissamme.
 • Otamme tavaroiden ja palveluiden hankinnassa huomioon ympäristövaikutukset huomioon elinkaarinäkökulmasta.
 • Noudatamme sovellettavia ympäristölakeja ja -määräyksiä.

Yhteiskuntavastuusitoumukset

 • Edistämme hankkeisiimme ja laitoksiimme liittyvää paikallista kehitystyötä.
 • Olemme houkutteleva, osallistava ja vastuullinen työnantaja.
 • Kohtelemme sidosryhmiämme vastuullisesti ja kunnioittavasti.
 • Otamme sosiaaliset näkökohdat huomioon tavaroiden ja palveluiden hankinnoissa.

Talousvastuusitoumukset

 • Edistämme uuden tekniikan käyttöönottoa ja kumppaniyhteistyötä vastuullisen energiajärjestelmän kehittämiseksi.
 • Pyrimme maksimoimaan voimaloidemme sähköntuotannon.
 • Kohtelemme liikekumppaneitamme kunnioittavasti, mikä luo pohjan pitkäaikaisille ja molempia osapuolia hyödyttäville liikesuhteille.
 • Meillä on vankat järjestelmät ja prosessit liiketoiminnan hallintaan.

Vastuullisuustyön puitteet

Vasa Vind on vuodesta 2016 lähtien osallistunut aktiivisesti GRESB Infrastructure Assessment -arviointiin. GRESB on johtava maailmanlaajuinen ESG-raportoinnin työkalu. ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance (ympäristö, yhteiskunta ja hallinto), ja käsite kattaa
ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen, ihmisoikeuksiinja
hallinnointiin liittyvät kriteerit. Vuonna 2022 Vasa Vind sai arvioinnissa korkeimman arvosanan eli viisi tähteä.

Lisäksi kaikessa toiminnassamme on huomioitu 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Tavoite 7 ”Edullista ja puhdasta energiaa” sisältää muun muassa sitoumuksen lisätä merkittävästi uusiutuvan energian osuutta maailmanlaajuisessa energiantarjonnassa vuoteen 2030 mennessä, mikä on toimintamme perusta.