Bräknesbacken utvecklingsprojekt

Aktuellt just nu: Samråd

Vasa Vind har för avsikt att ansöka om tillstånd för maximalt 10 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 260 meter i Halmstads kommun. Vid tillståndsansökan ges allmänheten och andra särskilt berörda tillfälle att lämna synpunkter på projektet. Öppet hus ägde rum tisdagen den 7 mars i Breareds församlingshem i Simlångsdalen.  

Synpunkter på projektet kan lämnas fram till den 31 mars. De har stor betydelse för samrådet och kommande tillståndsansökan. Samtliga synpunkter som inkommer kommer att bifogas kommande ansökan. Skriftliga synpunkter mejlas till tomas.b@wind-sweden.com märk gärna ditt mejl med "Samråd Bräknesbacken”. 

Ta del av samrådsunderlaget genom att klicka på länken längre ner på denna sida.

Projektet i korthet

Status: Samrådsfas.
Antal vindkraftverk enligt samråd: 10
Totalhöjd enligt samråd: 260 m
Beräknad årsproduktion: 250 GWh
Lokalisering: Cirka två mil nordost om Halmstad.

Mer om projektet

Bräknesbackens vindkraftsprojekt är lokaliserat cirka 2 mil nordost om Halmstad, mellan Oskarström och Simlångsdalen. Området karaktäriseras av produktionsskog med inslag av myrmarker och bokskog. Bräknesbacken beräknas kunna generera en årlig elproduktion på cirka 250 GWh. Denna tillkommande el skulle fördubbla Halmstads kommuns elproduktion*. 250 GWh beräknas motsvara hushållsel för 50 000 villor**.
 
Projektet omfattar maximalt 10 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 260 meter. Samråd med Länsstyrelsen och kommunen genomfördes under våren 2022 och just nu pågår samråd med övriga myndigheter och allmänheten för att inhämta ytterligare kunskap om projektområdet och dess närhet. Samrådshandlingar finns tillgängliga på vasavind.se under samrådstiden (se högre upp under ”Aktuellt just nu”). Efter samrådet kommer en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) att tas fram tillsammans med en tillståndsansökan som lämnas in till MPD (miljöprövningsdelegationen). MPD fattar därefter beslut om tillstånd för vindkraftparken. 


* Halmstad kommuns samlade elproduktion enligt 2020 års energistatistik från SCB, som är den senaste tillgängliga statistik på regional och kommunal nivå.
** 5000 kWh motsvarar hushållsel för en villa 

Projektdokument

Samrådsunderlag för Bräknesbackens vindkraftspark
Samrådsmaterial som visats på Öppet hus i Breareds församlingshem 7 mars 2023
Samrådsmaterial - Fotomontage punkt 1 till 7 samt översiktskarta - som visats på Öppet hus i Breareds församlingshem 7 mars 2023
Samrådsmaterial - Fotomontage punkt 7 till 13 - som visats på Öppet hus i Breareds församlingshem 7 mars 2023
Samrådsmaterial - Fotomontage punkt 14 till 17 - som visats på Öppet hus i Breareds församlingshem 7 mars 2023

Kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta Ingemar Stenbeck på 076 629 03 55
eller ingemar.stenbeck [at] vasavind.se 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.